Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES STRONY INTERNETOWEJ

zlokalizowanej pod adresem: http://coredevelopment.pl

I.  DEFINICJE

1.  Administrator danych osobowych – Core Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000377935, NIP: 6793057830, REGON: 121454345, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

2.  Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: http://coredevelopment.pl

3.  Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej.

4.  Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą''); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5.  RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych na Stronie Internetowej należącej do Administratora danych osobowych zlokalizowanej pod adresem internetowym: http://coredevelopment.pl, a także wykorzystywaniu plików cookies, jakie mogą zostać użyte lub udostępnione podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej.

III.    ZAKRES ORAZ ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY INTERNETOWEJ

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej zbierane są informacje o aktywności użytkownika w serwisie, w tym również dane zapisywane w postaci plików cookies i logów serwera. Administrator, co do zasady nie przetwarza Danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z plików cookies, gdyż informacje uzyskiwane za pośrednictwem tych plików nie umożliwiają identyfikacji i określenia tożsamości użytkownika (Administrator przetwarza wyłącznie dane statystyczne, zanonimizowane do celów określonych w niniejszej Polityce).

IV. KONTAKT Z ADMINISTRATORATOREM

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej biuro@coredevelopment.pl lub pod numerem telefonu: +48 664 101 100.

V.  ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W czasie korzystania z niektórych funkcji Strony internetowej Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. Dane za pośrednictwem Serwisów są zbierane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

W przypadku korzystania z Serwisów przez Użytkownika wyłącznie w celu zapoznania się z zawartością Serwisów, Administrator może zbierać o Użytkowniku niektóre informacje korzystając z plików cookies, o czym Użytkownicy są każdorazowo informowani przez Administratora. Informacja o plikach cookies stosowanych na Stronie Internetowej zawarta jest w punkcie XI lub XIII niniejszej Polityki prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z udostępnionych funkcji Strony internetowej, w tym formularzy kontaktowych. Brak akceptacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z udostępnionych funkcjonalności Strony internetowej, a Użytkownik powinien zrezygnować z przesyłania danych osobowych z wykorzystaniem formularzy, gdy nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki.

VI. CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Administrator będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie dane podane przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu:

•   w celach marketingowych, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikatów handlowych lub marketingowych (w tym usługi newsletter) - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

•   zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących oferty, produktów i usług oferowanych przez Administratora  – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO;

•   przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

•   wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Administratora, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

•   w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Strony internetowej, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

•   ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Strony internetowej lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Strony internetowej, Użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

•   w celach marketingowych, w tym także do celu profilowania w celach marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

•   w celu wykorzystania narzędzi naszych partnerów wspierających działanie Strony Internetowej oraz wykorzystania tychże narzędzi w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej zgodnie z pkt XIII niniejszej polityki - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda Użytkownika.

VII.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Administratora:

•   innym spółkom należącym do grupy kapitałowej Administratora oraz spółkom współpracującym z Administratorem, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z realizacją interesów Administratora;

•   osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków;

•   dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Administratora, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi administracyjne, pocztowe lub kurierskie, a także księgowe, marketingowe oraz usługi prawne;

•   organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

W przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

VIII.     PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

W przypadku współpracy z partnerami Administratora lub dostawcami będącymi podmiotami zewnętrznymi - siedziby takich zewnętrznych podmiotów mogą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W przypadku, gdy nasi partnerzy lub dostawcy posiadają siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia, aby przekazywanie danych poza EOG obywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Poziom ochrony danych w Państwach poza EOG może różnić się od tego zagwarantowanego przez prawo europejskie. Dane do naszych partnerów poza EOG możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych (np. gdy przekazanie następuje w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analytics).

Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Odbiorcy danych mogą działać jako nasze podmioty przetwarzające (wtedy w pełni podlegają naszym instrukcjom, co do przetwarzania danych osobowych) lub jako niezależni administratorzy (w takim wypadku należy dodatkowo zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty).

IX.   PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikowi Serwisów przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika, prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo sprzeciwu przysługuje, gdy przetwarzanie danych przez Administratora oparte jest na jego uzasadnionym interesie Administratora np. w celu profilowania danych do celów marketingowych. Po .otrzymaniu sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

X. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w przypadku zamówienia otrzymywania informacji handlowych lub wyrażenia zgody na marketing bezpośredni, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem na adres e-mail podany w punkcie IV niniejszej Polityki Prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przez Administratora przed wycofaniem zgody przez Użytkownika. 

XI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w punkcie VI niniejszej Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, czyli np. do czasu, aż Użytkownik wycofa swoją zgodę albo do czasu zakończenia realizacji umowy, gdy strony zawrą umowę z wykorzystaniem funkcjonalności Strony internetowej lub podejmą w tym celu kontakt.

X.  ZABEZPIECZENIA

Administrator stosuje właściwe i adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników lub innym zagrożeniom danych osobowych.

XI. COOKIES 

Strona Internetowa wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, które stanowią krótkie informacje tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej. Przy ponownym połączeniu ze Stroną Internetową, witryna rozpoznaje urządzenie, na którym strona jest otwierana. Pliki mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora, a także dostawców usług wykorzystanych w tworzeniu Strony Internetowej.

Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika  bez dodatkowych informacji nie jest możliwe. Przeglądarka internetowa każdego Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na używanych przez Użytkownika urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie Internetowej pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.

Cookies używane podczas działania stron internetowych spełniają następujące funkcje:

a)  stan sesji — pliki cookies przenoszą m.in. informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Dają również możliwość identyfikacji wyświetlanych błędów. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

b)  tworzenie statystyk — pliki cookies służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać Stronę Internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.

c)  cele reklamowe  — pliki cookies umożliwiają wyświetlanie reklam na stronach naszych partnerów lub reklam z wykorzystaniem narzędzi naszych partnerów (retargeting lub remarketing).  

W przypadku, gdy Użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu Strony Internetowej, ustawienia w przeglądarce internetowej należy zmienić w następujący sposób:

a)  całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies, lub

b)  żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. 

Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

Korzystając z plików cookie możliwe jest zapamiętanie np. ulubionych pozycji w naszej ofercie przez Użytkownika Strony internetowej, możemy także określić źródło wejścia na naszą stronę (UTM; w celach analitycznych lub statystycznych Administratora), historię przeglądanych mieszkań w ofercie Administratora lub historię odwiedzin strony itp.

XII. LOGI SERWERA

Niektóre zdarzenia wywoływane przez osoby korzystające ze Strony Internetowej i informacje o nich są zapisywane w formie logowania na serwerze. Zapisane w ten sposób dane służą wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem Strony internetowej, zapewnienia jej prawidłowej obsługi i nieprzerwanego działania jej poszczególnych funkcjonalności.

Jako logi serwera mogą zostać zapisane następujące informacje:

a)  marka i  model urządzenia na którym otwierana jest strona;

b)  identyfikator sprzętowy;

c)  rodzaj i wersja systemu operacyjnego;

d)  data i godzina logowania,

e)  nazwa i wersja przeglądarki,

f)  adres IP urządzenia.

W formie logowań mogą być zapisywane również logi poszczególnych działań użytkowników. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach przeznaczonych do obsługi poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej.

Dane wskazane powyżej nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, a ich wykorzystanie obejmuje jedynie działania wskazane w pkt. XII niniejszej Polityki. 

XIII.   INNE NARZĘDZIA STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

W przypadku niektórych funkcji w naszej Stronie Internetowej korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Odpowiednie usługi są przeważnie funkcjami opcjonalnymi, które muszą być przez Państwa wyraźnie wybrane lub wykorzystywane (usługi Google Maps).

Z odpowiednimi dostawcami zawarliśmy porozumienia umowne o świadczenie lub integrację ich usług i w ramach naszych możliwości dokładamy starań, aby również dostawcy zewnętrzni w sposób przejrzysty informowali o zakresie przetwarzania danych osobowych i przestrzegali przepisów prawa o ochronie danych.

1.  USŁUGI OD GOOGLE:

  • Mapy Google

W ramach naszej Strony Internetowej wykorzystujemy usługę Map Google udostępnianą w związku z niektórymi funkcjonalnościami Strony Internetowej (przekierowanie do lokalizacji inwestycji Administratora). Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi równocześnie prawną podstawę korzystania z Map Google. Usługa ta dostarczana jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (“Google”).

W celu korzystania z usługi Map Google konieczne może być przechowywanie Twojego adresu IP. Informacja ta, co do zasady, będzie przekazywana na serwery Google w USA, gdzie będzie następnie przechowywana. Administrator Strony Internetowej nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

  • Google Analitycs

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników ze Stroną Internetową. Pliki cookie są wykorzystywane w przypadku tej usługi do celów analitycznych i statystycznych Administratora (informacje o aktywności Użytkowników i sposobie korzystania ze Strony Internetowej). 

Co istotne - Google Analytics obsługuje też opcjonalny dodatek do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

W niektórych przypadkach dane zbierane z wykorzystaniem w/w narzędzia mogą stanowić dane osobowe, czyli np. informacje takie jak: pseudonimowe identyfikatory plików cookie, pseudonimowe identyfikatory wyświetlania reklam, adresy IP, inne pseudonimowe identyfikatory użytkownika. Google Analytics gromadzi adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz informować właścicieli witryn, z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy („geolokalizacja według IP”).

Podstawą prawną do stosowania wskazanej usługi wobec Państwa jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z prawnie uzasadnionym interesem administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji o usłudze dostępnych jest pod adresem internetowym: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cpliki-cookie-i-identyfikatory-google-analytics .

XIV.    PROFILOWANIE

Podane przez Użytkowników dane na stronach internetowych Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jednak Administrator zastrzega, że dane użytkowników mogą być profilowane w celach marketingowych.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2.  O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Użytkownik zostanie poinformowany przez publikację nowego tekstu Polityki na Stronie Internetowej oraz wyświetlenie komunikatu przy wejściu na Stronę Internetową.

3.  Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.08.2022 roku.

Ulubione ()
System CRM dla deweloperów OneButton